Výukové prostory a informační centrum,
revitalizace a stavební úpravy FM VŠE v J.Hradci / 2008-2009 /

Místo: Jindřichův Hradec
Investor: Vysoká škola ekonomická v Praze
Náklady: 185.000.000,- Kč vč. DPH
Plocha: 2 559 m2

Informační centrum je prvním realizovaným objektem v rámci přestavby a dostavby areálu Fakulty Managementu VŠE v Jindřichově Hradci. Vysoké školství v Jindřichově Hradci funguje od roku 1992, kdy zde vzniklo pracoviště Jihočeské univerzity, od roku 1998 pak zdejší fakulta přešla pod křídla Vysoké školy ekonomické v Praze. Pro účely školy byla poskytnuta budova bývalého sídla okresního výboru KSČ, ta byla dokončena v roce 1988 a strana si jí už moc neužila. Potřeby vysoké školy splňovala jen zčásti. Iniciativa přestavět a dostavět školu do podoby stoprocentně vyhovující vysokoškolským nárokům našla slyšení až v roce 2004.

Nově navržené prvky měly vyjadřovat atmosféru naší současnosti a podtrhovat vnitřní funkci, zásadně se odklánějící od účelu, pro který byl stávající objekt původně stavěn. Masivní prosklení psychologicky zajišťuje propojení mezi děním ve škole a ve městě. To je umocněno zvláště v noci osvětlením vnitřních prostor informačního centra. Přístavba je jedním z výrazných architektonických prvků poslední doby, jež dotváří výraz původního objektu a podtrhuje význam vysokého školství v Jindřichově Hradci.

Předmětem projektu bylo rozšíření výukových prostor, vybudování informačního centra fakulty, které by odpovídalo současným potřebám a akceptovalo nárůst knižního fondu. Dále pak rozšíření parkovacích kapacit pro osobní automobily. Převažující část stavebních prací tvoří novostavba šestipodlažního objektu informačního centra (5nadzemních a jedno podzemní podlaží). První podzemní a První nadzemní podlaží je určeno pro parkování osobních automobilů, druhé až čtvrté nadzemní podlaží je využito pro potřeby informačního centra. V pátém nadzemním podlaží se nacházejí výukové prostory a zázemí pro vyučující. Návrh objektu byl zpracován s ohledem na udržitelnou výstavbu a snižování produkce skleníkových plynů. Velký důraz proto byl kladen na volbu vhodných materiálů a důslednou optimalizaci systému vytápění a chlazení.

Přístavba informačního centra je navržena jako monolitický železobetonový skelet s jedním podzemním a pěti nadzemními podlažími. Přízemní parking je volný, spojený s venkovním prostředím. Další podlaží mají trojúhelníkový půdorys s jednou vydutou stěnou. Obvodový plášť je z velké části prosklený.

Informační centrum bylo uvedeno do provozu na podzim roku 2009 a od té doby funguje též jako knihovna pro veřejnost. Tato stavba zdařile propojila akademický svět s běžným životem Jindřichova Hradce.