Dostavba Jezuitské koleje / studie 2004 /

Místo: Jindřichův Hradec
Investor: Město Jindřichův Hradec
Náklady: -
Plocha: 3700 m2

Jezuitská kolej v Jindřichově Hradci byla vystavěna ve slohu pozdní renesance na přelomu 16. a 17. století. Základní kámen byl položen 4. července 1595, přičemž nynějšího rozsahu dosáhla stavba po četných přestavbách roku 1628. Kolej sloužila původnímu účelu až do zrušení Jezuitského řádu Josefem II. v sedmdesátých letech 18. Století. Až do devadesátých let 20. století pak stavba sloužila vojenským účelům. První pokus o nevojenské využití v novodobé historii se uskutečnil v roce 1988, kdy byla zpracována studie, počítající s přestavbou na luxusní hotel. Tento záměr skončil pouze u zmiňované studie. Po roce 1989 převedla armáda objekt do majetku Města Jindřichův Hradec. V polovině devadesátých let 20. století byla provedena oprava střechy, fasád a rekonstrukce kaple sv. Máří Magdalény.

Od roku 2002 sídlí v Jezuitské koleji Národní muzeum fotografie, později Muzeum fotografie a nových obrazových médií. Při založení o.p.s. Národní muzeum fotografie se předpokládalo, že bude vypsána architektonická soutěž na celkovou rekonstrukci objektu. Nepodařilo se však zajistit potřebné prostředky na její zajištění.

V roce 2003 byla rekonstruována část přízemí a ve druhém nadzemním podlaží jižní a západní křídlo tak, aby zde mohla probíhat základní činnost Národního muzea fotografie. Již při zahájení prací nám bylo jasné, že by bylo velmi obtížné rekonstruovat dílčí část tak významného objektu bez stanovení koncepce celku a v budoucnu by se toto mohlo projevit ve zbytečně vynaložených prostředcích na různé předělávání. Bylo tedy zřejmé, že je důležité zpracovat širší koncepci řešení celku včetně potřebných dostaveb kongresového sálu, ubytovacích kapacit, parkovacích příležitostí, sadových úprav atd. Konkrétně se mělo jednat o stavební úpravy v prvním, druhém a třetím nadzemním podlaží, vestavbu podkroví, úpravu konstrukce schodišť, strojovny ÚT a VZT, vybudování nového kongresového sálu v části rajské zahrady, přestavbu současné skladové budovy na ubytování, které by navazovalo na nové podzemní garáže. Součástí celého komplexu měly být i parkové úpravy přilehlých ploch, včetně zastřešení kongresového sálu.

Tato koncepce byla již na podzim roku 2004 předložena vrcholným představitelům města, vedení o.p.s. NMF i památkové péči k odsouhlasení. Dodnes se však i přes veškerou snahu nepodařilo zamýšlený záměr prosadit.